iPad 7 10,2” (2019)

0,00 DKK2.385,00 DKK

iPad Air 3

0,00 DKK3.260,00 DKK

iPad 6 9,7” (2018)

0,00 DKK1.620,00 DKK

iPad Pro 11” – 2. generation

0,00 DKK7.180,00 DKK

iPad Pro 11” – 1. generation

0,00 DKK5.615,00 DKK

iPad mini 5

0,00 DKK2.740,00 DKK

iPad Mini 4

0,00 DKK1.300,00 DKK

iPad Mini 3

0,00 DKK900,00 DKK

iPad Mini 2

0,00 DKK700,00 DKK

iPad Pro 12,9″ – 2. generation

0,00 DKK3.300,00 DKK

iPad Pro 12,9″ (1. gen.)

0,00 DKK2.500,00 DKK

iPad Pro 10,5″

0,00 DKK2.800,00 DKK

iPad Pro 9,7″

0,00 DKK2.100,00 DKK

iPad 5 9,7” (2017)

0,00 DKK1.360,00 DKK

iPad Air 2

0,00 DKK1.570,00 DKK

iPad Air

0,00 DKK785,00 DKK