iPad 7 10,2” (2019)

0,00 DKK2.225,00 DKK

iPad Air 3

0,00 DKK3.096,00 DKK

iPad 6 9,7” (2018)

0,00 DKK1.493,00 DKK

iPad Pro 11” – 2. generation

0,00 DKK5.556,00 DKK

iPad Pro 11” – 1. generation

0,00 DKK4.428,00 DKK

iPad mini 5

0,00 DKK2.678,00 DKK

iPad Mini 4

0,00 DKK1.149,00 DKK

iPad Mini 3

0,00 DKK673,00 DKK

iPad Mini 2

0,00 DKK578,00 DKK

iPad Pro 12,9″ – 2. generation

0,00 DKK3.000,00 DKK

iPad Pro 12,9″ (1. gen.)

0,00 DKK2.246,00 DKK

iPad Pro 10,5″

0,00 DKK2.246,00 DKK

iPad Pro 9,7″

0,00 DKK1.810,00 DKK

iPad 5 9,7” (2017)

0,00 DKK1.458,00 DKK

iPad Air 2

0,00 DKK1.256,00 DKK

iPad Air

0,00 DKK891,00 DKK